Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady sposobu przetwarzania, zbierania i przechowywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników strony internetowej bartnik.pl zwanej w tym dokumencie Serwisem
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Odwiedzając Serwis i przesyłając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 33-331 Stróże 235, KRS: 0000570414, NIP: 7343533509, REGON: 36220398400000, bartnik@bartnik.pl zwanym w tym dokumencie Administratorem.

III. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika poprzez:
  • Komunikację z Użytkownikiem poprzez informacje gromadzone w formularzach dostępnych w Serwisie.
  • Realizację umów dotyczących usług i e-usług w ramach Serwisu.
  • Wysyłkę Newslettera, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na jego otrzymywanie.
  • Działania analityczne i statystyczne.
  • Gromadzenie informacji za pośrednictwem plików cookie.
  • Działania marketingowe
  • Zbieranie danych poprzez logi informacje celem świadczenia usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim.

IV. Marketing i Newsletter

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • Wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych.
  • Kierowaniu e-mailowych powiadomień tzw. usługa newsletter
 2. Osobom, które podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newsletter. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newsletter, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

V. Okres przetwarzania danych:

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres, gdy:
  • podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do czasu zakończenia usługi lub do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu
  • podstawą przetwarzania danych jest udzielenie zgody – do czasu wycofania udzielonych zgód, a po wycofaniu zgody do przedawnienia roszczeń

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 3 lata.

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.