Skup miodu

Skup miodu

1. Zasady zakupu miodów i produktów pszczelich

Dostawca, który sprzedaje surowce do firmy „Sądecki Bartnik” powinien zapoznać się z wymaganiami dla skupowanych surowców, w których określone zostały cechy organoleptyczne i fizykochemiczne jak również wymagania w kwestii warunków przechowywania oraz opakowań przeznaczonych do ich przechowywania.

2. Zasady przyjmowania surowców

a) Zakup surowców w siedzibie firmy.

Dni otwarte dla skupu:

  • Wtorek i czwartek od 8.00 do 16.00. W okresie wzmożonego skupu surowca prosimy o kontakt telefoniczny i rezerwację terminu.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu zakupu oraz związanych z nim badań (czas oczekiwania na pełne spektrum badań nawet do 5 godz.), preferowane jest przybycie na godz. 8.00. Koszty badań przeprowadzanych dla partii surowca, która zostanie zaakceptowana i przyjęta, przejmuje odbiorca, czyli firma „Sądecki Bartnik”. W pozostałych przypadkach np. miód niezaakceptowany, czy badania próbek zleconych, kosztami badań obciążany jest dostawca, zgodnie z cennikiem załączonym w zakładce ”Cennik usług laboratoryjnych”

W celu wystawienia faktury zakupu wymagane są od dostawcy następujące dokumenty:

W trakcie oczekiwania na badania można skorzystać z oferty gastronomicznej Restauracji „Bartna Chata”, mieszczącej się na terenie firmy.

b) Zakup surowca w terenie. Istnieje możliwość odbioru surowca transportem firmy „Sądecki Bartnik” po wcześniejszym omówieniu warunków odbioru.

Dostawca, przed sprzedażą całej partii surowca może wysłać próbkę do naszego laboratorium celem określenia parametrów i ustalenia ceny za towar, który sprzedaje. Należy jednak pobrać próbkę zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Sposób pobierania próbki miodu
Próbkę zbiorczą do badań należy pobrać z każdego opakowania danej partii surowca. Miód płynny lub półpłynny należy dokładnie wymieszać i pobrać z różnych poziomów. Wielkość próbki do wysłania – min. 200 g ( ok. pół szklanki ). Każdą próbkę należy opisać w celu identyfikacji z opakowaniem, z którego zostało pobrany miód.

Adres wysyłki:
Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik” Sp. z o.o.
z dopiskiem: Laboratorium
33-331 Stróże 235

Do przesyłki należy dołączyć informację jakie badania zleca dostawca oraz dane adresowe z nr telefonu.

Można skorzystać z gotowego formularza:
Do pobrania: "Zlecenie na badania" (.pdf)

Płatność za badania zlecone odbywa się przelewem po otrzymaniu faktury. Wyniki badań można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 18 414 05 86 lub pisemnie.

Opakowania,w których przyjmowane są surowce będą wymieniane w trakcie zakupu lub w terminie późniejszym według uzgodnień z magazynierem.

c) Wysyłkowy zakup surowców typu propolis, pyłek, pierzga, wosk.

Małe partie surowców można przesłać do firmy za pośrednictwem np. firm kurierskich lub poczty polskiej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z działem obsługi klienta ( tel. 18 414 05 58).

Do paczki należy dołączyć następujące dane z dowodu osobistego: imię i nazwisko, adres, PESEL, seria i numer dowodu, data wydania, organ wydający, nr konta osoby, na którą wystawiany jest dokument oraz nr telefonu.

Koszt wysyłki pokrywa nadawca paczki.
Po pozytywnej akceptacji surowca wystawiany jest dokument zakupu, który jest przesyłany pocztą, a płatność dokonana przelewem.