Rynek miodu w Polsce

W Polsce pszczelarstwem zajmuje się ponad 41 000 pszczelarzy, natomiast liczba rodzin pszczelich w ostatnich latach jest szacowana na około 1 mln. Produkcja miodu w Polsce w 2008 r. jest szacowana na blisko 18 000 ton.

Pomimo, że w Unii Europejskiej polskie pszczelarstwo, zarówno pod względem liczby rodzin pszczelich jak i produkcji miodu, jest na wysokiej pozycji, należy zwrócić uwagę na następujące problemy:
* niski odsetek osób młodych zajmujących się pszczelarstwem (średnia wieku pszczelarza wynosi 57 lat),
* duże rozdrobnienie pasiek, co nie sprzyja modernizacji i inwestycjom,
* niskie inwestycje w pszczelarstwie z udziałem środków Unii Europejskiej - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Do korzystnych zmian w pszczelarstwie w okresie ostatnich trzech lat należy zaliczyć:
* systematycznie rosnącą grupę pszczelarzy najmłodszych, poniżej 35 roku życia (aktualnie około 10,7% wszystkich pszczelarzy),
* poprawę jakości produktów pszczelich.

Ceny miodu

Na podstawie informacji przekazanych przez Polski Związek Pszczelarski, ubiegłoroczne ceny miodu na rynku krajowym zarówno w skupie jak i obrocie bezpośrednim były nieco wyższe niż w roku 2006. Za miód rzepakowy płacono w skupie około 6 zł za kilogram, natomiast w 2006 r. płacono 5 zł za kilogram. Miód wielokwiatowy w sprzedaży bezpośredniej kosztował średnio 23 zł/kg, natomiast w roku 2006 jego cena wynosiła średnio 18 zł/kg.
Wzrost cen wynosi odpowiednio 20 i 28%. Należy przypuszczać, że wzrost cen miodu w 2007 roku wynikł z niższej jego produkcji w stosunku do rekordowego roku 2006. Za tegoroczny miód wiosenny podmioty skupujące proponują 5,5 zł/kg miodu rzepakowego i 6 zł/kg miodu wielokwiatowego. W sprzedaży bezpośredniej miód ten jest oferowany przez pszczelarzy odpowiednio po cenie 12-14 zł/kg i 14-16 zł/kg.
Należy nadmienić, że na początku 2008 roku ruszył program promocyjny miodu pod nazwą „Życie miodem słodzone”, w związku z tym można się spodziewać wyższej konsumpcji miodu, a w ślad za tym wzrostu jego cen.

Produkcja

W ostatnich latach w Polsce notowany jest wzrost produkcji miodu. Na taką sytuację ma wpływ kilka czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć względnie dobre warunki pożytkowe oraz wzrastającą wydajność miodową z ula. Nie bez znaczenia są również zmiany strukturalne wynikające z oddziaływania różnych mechanizmów wsparcia (PROW; KPWP).Handel zagraniczny

Unia Europejska jako region jest największym importerem miodu na świecie, importując około 500 000 ton miodu rocznie. Również Polska odnotowuje od wielu lat nadwyżkę importu miodu nad eksportem. Nieznaczne różnice w tych proporcjach są zależne od ilości wyprodukowanego miodu w danym roku. W 2006 roku w Polsce wyprodukowano rekordową ilość miodu (22 000 ton), dlatego w 2007 roku stosunkowo mniej sprowadzono miodu z zagranicy (w podanym zestawieniu do importu zaliczono również przywóz miodu z terenu UE).Konsumpcja

Do korzystnych zmian na rynku miodu należy zaliczyć systematyczny wzrost spożycia miodu (z wyjątkiem roku 2004). W roku 2006 i 2007, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynosiło ono odpowiednio 0,63 kg i 0,61 kg (0,7 kg średnia europejska).Wdrażanie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w ramach budżetu 2007/08

Aktualnie trwa realizacja Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007/08–2009/10 (KPWP). Instytucją wdrażającą jest Agencja Rynku Rolnego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym obszarze, kwota do wypłacenia w ramach budżetu za rok 2007/2008 wynosi nie więcej niż 4453346 euro, udział wspólnotowy w finansowaniu programu jest ograniczony do 2226673 euro.
W ramach Programu, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, stosowane są następujące środki wsparcia:
I. pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji,
II. kontrola warrozy,
III. racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki,
IV. działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu,
V. działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich,
VI. współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie wdrażania stosowanych programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktówpszczelarskich.
W zestawieniu tabelarycznym zawarto informację na temat złożonych i przyjętych projektów do realizacji w ramach budżetu 2007/2008.Prace związane z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek, metod analiz oraz wykonywania innych czynności związanych z miodem

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art.34 pkt 1. i 2. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno−spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rynków rolnych określi szczegółowe warunki pobierania próbek, a także może określić metody analiz lub inne czynności związane z niektórymi artykułami rolnospożywczymi.
W Projekcie wskazano metody sprawdzania wymagań organoleptycznych miodu oraz podano metody analiz miodu. Celem wprowadzenia tej regulacji jest umocowanie prawne niektórych metod opisanych w Polskiej Normie PN−88/A−77626 Miód pszczeli, a także metod, rekomendowanych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (FAO/WHO Codex Alimentarius), zastępujących metody opisane w Polskiej Normie.
Więcej informacji na temat rynku miodu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w zakładce Informacje Branżowe, Przetwórstwo i Rynki Rolne.

Departament Rynków Rolnych

 
Źródło: ”Biuletyn Informacyjny”
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 7-8/2008
Foto: Jerzy Żak
Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na