Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PSZCZOŁA I JEJ OTOCZENIE”.

1. Organizatorem konkursu są:
   - firma Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik Anna i Janusz Kasztelewicz,
     33-331 Stróże 235,
   - stowarzyszenie Nasza Ziemia Grybowska
     33-330 ul. Jakubowskiego 33 Grybów

2. Celem konkursu jest artystyczna kreacja i dokumentacja fotograficzna szeroko pojętej tematyki związanej z pszczelarstwem.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Prace może nadesłać każdy, niezależnie od wieku i zawodu. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

3. Uczestniczy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 10 fotografii (w tym zestawy kilkuzdjęciowe).

5. Format zdjęć od 15 x 21cm do 30 x 40 cm.

6. Technika prac dowolna.

7. Każda z prac powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: imię i nazwisko Autora, adres, telefon kontaktowy, tytuł pracy, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druki oświadczeń znajdują się w załączniku do niniejszego Regulaminu).

8. Do nadesłanych prac należy dołączyć ich wykaz (na osobnej karcie). Pożądane jest dołączenie płyty CD z plikiem cyfrowym JPEG o maksymalnej dostępnej dla fotografującego jakości i rozdzielczości.

9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, która zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury są ostateczne, wiążące dla wszystkich uczestników konkursu, a odwołania od nich nie będą uwzględniane.

10. Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w płaskich usztywnionych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres: Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik, 33-331 Stróże 235.
Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 25.06.2009. Decyduje data stempla pocztowego.

11. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  • I nagroda - 2 500 zł.,
  • II nagroda - 1 500 zł.,
  • III nagroda - 1000 zł.,
  • wyróżnienia rzeczowe.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej prezentowanej w czasie XVIII Biesiady u Bartnika w dniu 5.07.2009.

14. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na portalu Sądeckiego Bartnika www.bartnik.pl , tam również zostaną opublikowane nagrodzone i wyróżnione prace.

15. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

16. Nagrody nieodebrane zostaną przesłane laureatom (na koszt Organizatora) w terminie10-dni, od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi przez Autora praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

19. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i wybrane do wystawy pokonkursowej przechodzą na własność Organizatora.

20. Fotografie poza nagrodzonymi, wyróżnionymi i wybranymi do wystawy a nie odebrane do dnia 31.07.2009 zostaną odesłane pocztą na adres zwrotny.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby w nim uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora („Ustawa o ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

23. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swój udział przesyłając wraz z pracami czytelnie wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 

Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”
Anna i Janusz Kasztelewicz
33-331 Stróże 235

KONKURS - Druki oświadczeń autorów (plik rar do pobrania)
Copyright © 1997-2021 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na