Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w okresie 27.05.2016 - 26.05.2017 nasza Firma realizowała unijny projekt pod nazwą „Umiędzynarodowienie oferty handlowej Firmy Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK Spółka z o.o.”, którego celem było pozyskanie nowych oraz poszerzenie dotychczasowych rynków zbytu na miód i produkty pszczele.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 03.03.02. Aktywność międzynarodowa Małopolskich MŚP.
Łączna wartość wydatków w projekcie wyniosła 138.169,70 zł, zaś spodziewana kwota dotacji wyniesie 49.939,03 zł. Źródłem wsparcia finansowego jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Stróże, 15.12.2017 roku

 

 

Copyright © 1997-2018 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na