Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w okresie 01.02.2017-30.06.2018 nasza Firma realizowała unijny projekt pod nazwą „Poszerzenie oferty turystycznej Gospodarstwa Pasiecznego SĄDECKI BARTNIK w Stróżach o nowe atrakcyjne formy edukacji, rewitalizacji i rekreacji”.

Celem wnioskowanego projektu było uatrakcyjnienie oferty produktowej dla turystów, odwiedzających Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK.
Projekt objął trzy autonomiczne zadania: Budowę nowej Chaty Wystawienniczej, Urządzenie edukacyjnego Ogrodu Dydaktycznego oraz Budowę zespołu 5 drewnianych domków apiterapeutycznych do inhalacji powietrzem z ula.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 06.03.01. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Łączna wartość wydatków w projekcie wyniosła 1 645 576,90 zł, zaś wnioskowana kwota dotacji wynosi 438.271,93 zł. Źródłem wsparcia finansowego jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Stróże, 31.07.2018 roku

Copyright © 1997-2020 Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o. (dawniej Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Janusz Kasztelewicz)
Sądecki Bartnik na